สถิติการท่องเที่ยว

เมืองนี้ได้ต้อนรับจำนวนนักท่องเที่ยวขา (จำนวนคน)
เดือนปัจจุบัน เมื่อเทียบเป็นรายปี เพิ่มขึ้น% ถึงเดือนี้ในปีนี้ เมื่อเทียบเป็นรายปี เพิ่มขึ้น%
ชาวต่างชาติโดยแบ่งตามประเทศ (จำนวนคน)
เดือนปัจจุบัน เมื่อเทียบเป็นรายปี เพิ่มขึ้น% ถึงเดือนี้ในปีนี้ เมื่อเทียบเป็นรายปี เพิ่มขึ้น%
อัตราการเข้าพักและอัตราค่าห้องพักโดยเฉลี่ยของห้องพักสำหรับนักท่องเที่ยว
เดือนปัจจุบัน เมื่อเทียบเป็นรายปี เพิ่มขึ้น% ถึงเดือนี้ในปีนี้ เมื่อเทียบเป็นรายปี เพิ่มขึ้น%
นำเสนอสถานที่ท่องเที่ยว| โรงแรม | นิทรรศการ |แนะนำการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม | ข่าวสารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเซี่ยงไฮ้และข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับเทศกาลและกิจกรรม เป็นเว็บไซต์ที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตลอดจนงานนิทรรศการในเซี่ยงไฮ้ให้กับนักท่องเที่ยวจากในและต่างประเทศตลอดจนนักวางแผนในการจัดการประชุม งานนิทรรศการ MICE และกิจกรรมต่างๆ