เกี่ยวกับพวกเรา

หน่วยงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแห่งเซี่ยงไฮ้
หน่วยงานวิทยุและโทรทัศน์แห่งเซี่ยงไฮ้
หน่วยงานดูแลมรดกทางวัฒนธรรมแห่งเซี่ยงไฮ้ในฐานะที่เป็นหนึ่งในคณะกรรมของหน่วยงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแห่งเซี่ยงไฮ้ (หน่วยงานการท่องเที่ยว) หน้าที่หลักคือ : ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ นโยบายและกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว , รวบรวมสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นและนำมาวิจัยศึกษาร่วมกับกฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการท่องเที่ยว ร่างออกมาเป็นนโยบายและข้อบังคับ จัดระเบียบกฎระเบียบ ข้อบังคับและนโยบายที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปใช้งานและปฏิบัติจริง , จัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวของเมือง กำหนดแผนเฉพาะด้านที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและแผนท่องเที่ยวประจำปี ตามนโยบายโดยรวมของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , รับผิดชอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและงานกำกับการดูแลสำนักงานการท่องเที่ยวของเมือง ไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจโรงแรมที่พัก ตัวแทนการท่องเที่ยว (โซน)สถานที่ท่องเที่ยว เขตรีสอร์ทท่องเที่ยว ข้อมูลการท่องเที่ยว เป็นต้น , ศึกษาและกำหนดกลยุทธ์การพัฒนาตลาดการท่องเที่ยว สร้างและพัฒนาตลาดการท่องเที่ยวให้มีความสมบูรณ์แบบ , กำหนดแผนประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของเมือง สร้างเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารทั้งในและต่างประเทศ และกำหนดหัวข้อการประชาสัมพันธ์ประจำปี โดยเน้นไปที่กิจกรรมการท่องเที่ยวที่สำคัญของเมืองตลอดจนเส้นทางการท่องเที่ยว , จัดระเบียบเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวที่สำคัญ , เข้าร่วมและประสานงานกิจกรรมที่เกี่ยวกับการประชุม และนิทรรศการต่างๆของเมือง , เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาทางการตลาดให้กับธุรกิจการท่องเที่ยวตลอดจนสำนักงานการท่องเที่ยวของเมือง , กำกับดูแล ตรวจสอบคุณภาพของขั้นตอนและการบริการของตลาดการท่องเที่ยว จัดการปัญหาที่มีการร้องเรียนจากนักท่องเที่ยว ปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ ของนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการท่องเที่ยวอย่างเป็นธรรม , รับผิดชอบในการจัดการวางแผนแนวทางการพัฒนาบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกในการท่องเที่ยว , กำกับดูและการดำเนินงานของสมาคมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและตัวแทนการท่องเที่ยว , รับผิดชอบเกี่ยวกับการทบทวนการบริหารงานและฟ้องร้องคดีตลอดจนงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานรัฐบาลของเมืองในฐานะส่วนหนึ่งของแผนกประชาสัมพันธ์ในหน่วยงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแห่งเซี่ยงไฮ้ (หน่วยงานการท่องเที่ยว) ซึ่งมีหน้าที่หลักคือ ให้คำแนะนำ ดูเกี่ยวกับวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวภายในประเทศ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารไปสู่นานาชาติ สนับสนุนและส่งเสริมแผนประชาสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ประสานงานเกี่ยวกับทรัพยากรทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวครอบคลุมในทุกๆด้าน รวบรวมและสร้างเครือข่ายส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว รับผิดชอบความร่วมมือทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแบบข้ามเขตภูมิภาคหรือการประสานงานท่องเที่ยวในวันหยุด เป็นต้นนับจากที่หน่วยงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแห่งเซี่ยงไฮ้ (หน่วยงานท่องเที่ยว) ได้เข้าร่วมกับสมาคมการประชุมนานาชาติ (ICCA) ในปี 2001 เป็นต้นมา พวกเรามุ่งมั่นที่จะยกระดับการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบอินเทนซีฟ ในเมืองแห่งนี้ เสริมสร้างและฝึกอบรมให้กับผู้ปฏิบัติงาน มุ่งมั่นการยกระดับการต้อนรับ MICE ตลอดจนการยกระดับภายในสหภาพ ดึงดูดการจัดประชุมระดับนานาชาติ งานนิทรรศการและ การท่องเที่ยวแบบอินเทนซีฟมาสู่เซี่ยงไฮ้ผู้ติดต่อ: เฉินผิง
เบอร์โทร: +86 21 23115523
อีเมล์: woya@meet-in-shanghai.net

ให้ข้อความท่องเที่ยวมหานครเซี่ยงไฮ้อย่างเช่น สถานที่ท่องเที่ยว | โรงแรม | งานนิทิทรรศการ | ข้อมูลแนะนำท่องเที่ยว | กิจกรรมเทศกาลเป็นต้นเป็นเว็ปไซต์ทางการที่ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวและงานนิทิทรรศการของเซี่ยงไฮ้กับนักท่องเที่ยวและผู้จัดทัวร์หรืองานนิทิทรรศการ ผู้จัดนำเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและกิจกรรมต่างๆ