ภาพเผยแพร่

  • ภาพโปรโมทการท่องเที่ยว
  • ภาพโปรโมทอาหารอร่อยในเซี่ยงไฮ้
  • การท่องเที่ยวพักผ่อนในเซี่ยงไฮ้
  • เซี่ยงไฮ้ที่เสมือนกับทะเล
  • ภาพโปรโมทการคืนภาษีขาออกในเซี่ยงไฮ้
  • เซี่ยงไฮ้ของเรา
  • เซี่ยงไฮ้ทั้ง 4 ฤดูกาล
ให้ข้อความท่องเที่ยวมหานครเซี่ยงไฮ้อย่างเช่น สถานที่ท่องเที่ยว | โรงแรม | งานนิทิทรรศการ | ข้อมูลแนะนำท่องเที่ยว | กิจกรรมเทศกาลเป็นต้นเป็นเว็ปไซต์ทางการที่ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวและงานนิทิทรรศการของเซี่ยงไฮ้กับนักท่องเที่ยวและผู้จัดทัวร์หรืองานนิทิทรรศการ ผู้จัดนำเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและกิจกรรมต่างๆ