ผ่านขั้นตอนการดำเนินการด้านการท่องเที่ยวของ NGO

การท่องเที่ยวเชิงวิจัย การแลกเปลี่ยนและความร่วมมือกับองค์กรเอกชนในต่างประเทศ ขั้นตอนการลงทะเบียนของสำนักงานตัวแทนหรือการจดบันทึกกิจกรรมชั่วคราว (ทดลอง)


เพื่อขยายการท่องเที่ยวเชิงวิจัย การแลกเปลี่ยนและความร่วมมือกับองค์กรเอกชนต่างชาติ ในเซี่ยงไฮ้จึงได้จัดให้มีข้อกำหนดและขั้นตอนเกี่ยวกับการลงทะเบียนของสำนักงานตัวแทนหรือการจดบันทึกกิจกรรมชั่วคราว ที่ชื่อว่า"กฎหมายการจัดการกิจกรรมภายในประเทศระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนกับองค์กรเอกชนต่างชาติ"

1.ขอบแขตและหน้าที่
องค์กรเอกชนในต่างชาติ คือ องค์กรทางสังคมที่ไม่แสวงหาผลกำไรและไม่ใช่องค์กรของรัฐ มีการจัดตั้งอย่างถูกต้องตามกฎหมายในต่างประเทศ เช่น มูลนิธิ กลุ่มทางสังคม สถาบันมันสมอง เป็นต้น ตามเงื่อนไขของ "การจัดกิจกรรม โครงการและงานต่างๆในประเทศจีนขององค์กรเอกชนต่างชาติ (ปี 2017)" หน่วยงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแห่งเซี่ยงไฮ้จะเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับงานงานการท่องเที่ยวเชิงวิจัย การแลกเปลี่ยนและความร่วมมือกับองค์กรเอกชนต่างชาติ รับผิดชอบ ดำเนินการตรวจสอบและให้คำแนะนำองค์กรเอกชนของต่างชาติที่มีกิจกรรมในการตั้งสำนักงานตัวแทน เปลี่ยนรายการลงทะเบียน ยื่นขอจัดกิจกรรมชั่วคราวในเซี่ยงไฮ้ เป็นต้น

2.การจดทะเบียนสำนักงานตัวแทนขององค์กรเอกชนต่างชาติที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวิจัย การแลกเปลี่ยนและความร่วมมือ
(1) การจดทะเบียนจัดตั้ง
1.เงื่อนไขในการยื่นคำขอ
องค์กรเอกชนต่างชาติที่ดำเนินการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวิจัย แลกเปลี่ยนและร่วมมือได้ทำการยื่นคำร้องจดทะเบียนจัดตั้งสำนักงานตัวแทนในเซี่ยงไฮ้ โดยจะต้องยื่นเรื่องไปยังหน่วยงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแห่งเซี่ยงไฮ้เสียก่อน และจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้ :
(1) จัดตั้งในต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
(2) สามารถแบกรับความรับผิดทางแพ่งได้ด้วยตนเอง
(3) ไม่แสวงหาผลกำไร เป็นกลุ่มองค์กรทางสัมคมที่ไม่ใช่ของรัฐ เอื้อต่อการพัฒนาต่อส่วนรวม
(4) จัดตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีขึ้นไป และมีการดำเนินกิจกรรมอย่างจริงจัง
(5) เงื่อนไขอื่นๆ ที่เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับการบริหาร
2.ขั้นตอนการยื่นคำขอ
(1) องค์กรเอกชนต่างชาติจะต้องยื่นหนังสือคำขอและหลักฐานประกอบตามเงื่อนไข ไปยังหน่วยงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแห่งเซี่ยงไฮ้
(2) เมื่อหน่วยงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้รับเอกสารครบถ้วน จะดำเนินการพิจารณาคำยื่นขอนี้
(3) สำหรับการยื่นคำขอที่ได้รับการเห็นชอบ หน่วยงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแห่งเซี่ยงไฮ้จะส่งเรื่องไปยังหน่วยงานความมั่นคงที่มีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับองค์กรเอกชนต่างชาติเพื่อขอความคิดเห็นชอบ หากคำยื่นขอได้รับการเห็นชอบจะมีการออกหนังสืออนุมัติให้
3.เอกสารในการยื่นคำขอ
(1) หนังสือจดทะเบียนสำนักงานตัวแทนองค์กรเอกชนต่างชาติ/หนังสือจดทะเบียนการจัดกิจกรรมชั่วคราว หน่วยงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแห่งเซี่ยงไฮ้ (ตาราง 1)
(2) เอกสารหลักฐานการจัดตั้งในต่างประเทศที่ถูกต้องตามกฎหมาย
(3) กฎระเบียบขององค์กรเอกชนต่างชาติ
(4) หลักฐานในการดำเนินการขององค์กรเอกชนต่างชาติ ที่มีการดำเนินการมาแล้วในต่างประเทศไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีการดำเนินการอย่างจริงจัง

(2) เปลี่ยนแปลงการลงทะเบียน
ในการเปลี่ยนแปลงชื่อ ผู้แทน สถานที่ ขอบเขตการดำเนินการ ขอบเขตกิจกรรม ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ เป็นต้น ขององค์กรเอกชนต่างชาติที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวิจัย แลกเปลี่ยนและร่วมมือ จะต้องยื่นคำขอไปยังหน่วยงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแห่งเซี่ยงไฮ้
1.จะต้องยื่นคำขอพร้อมกับเอกสารดังต่อไปนี้ :
(1) แบบฟอร์มยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนของสำนักงานตัวแทนองค์กรเอกชนต่างชาติ (ตาราง 2)
(2) เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงขององค์กรเอกชนต่างชาติ
2. เมื่อหน่วยงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้รับเอกสารครบถ้วน จะดำเนินการพิจารณาคำยื่นขอนี้2
3.เมื่อหน่วยงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแห่งเซี่ยงไฮ้เห็นชอบกับคำร้องขอขององค์กรเอกชนต่างชาตินี้ จะทำการออกเอกสารอนุมัติให้

3.การจัดกิจกรรมชั่วคราวขององค์กรเอกชนต่างชาติที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวิจัย การแลกเปลี่ยนและความร่วมมือ
1.เงื่อนไขในการยื่นคำขอ
องค์กรเอกชนต่างชาติที่ยังไม่เคยจัดตั้ง หรือจัดกิจกรรมชั่วคราวเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวิจัย แลกเปลี่ยนและร่วมมือ เป็นต้น ในเซี่ยงไฮ้ จะต้องยื่นเรื่องไปยังหน่วยงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแห่งเซี่ยงไฮ้เสียก่อน และจะต้องมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขดังนี้ :
(1) จัดตั้งในต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
(2) มีการดำเนินการร่วมมือกับ หน่วยงานของรัฐ กลุ่มคน สถาบันภาครัฐ กลุ่มทางสังคม (ต่อไปจะเรียกว่าหน่วยงานความร่วมมือฝ่ายจีน) ของจีน
2.ขั้นตอนการยื่นคำขอ
(1) องค์กรเอกชนต่างชาติจะต้องยื่นหนังสือคำขอและหลักฐานประกอบตามเงื่อนไข ไปยังหน่วยงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแห่งเซี่ยงไฮ้
(2) เมื่อหน่วยงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้รับเอกสารครบถ้วน จะดำเนินการพิจารณาคำยื่นขอนี้
(3) สำหรับการยื่นคำขอที่ได้รับการเห็นชอบ หน่วยงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแห่งเซี่ยงไฮ้จะส่งเรื่องไปยังหน่วยงานความมั่นคงที่มีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับองค์กรเอกชนต่างชาติเพื่อขอความคิดเห็นชอบ หากคำยื่นขอได้รับการเห็นชอบจะมีการออกหนังสืออนุมัติให้
3.เอกสารในการยื่นคำขอ
(1) หนังสือจดทะเบียนสำนักงานตัวแทนองค์กรเอกชนต่างชาติ/หนังสือจดทะเบียนการจัดกิจกรรมชั่วคราว หน่วยงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแห่งเซี่ยงไฮ้ (ตาราง 1)
(2) เอกสารหลักฐานการจัดตั้งในต่างประเทศที่ถูกต้องตามกฎหมาย
(3) หนังสือความร่วมมือระหว่างองค์กรเอกชนต่างชาติและหน่วยงานความร่วมมือฝ่ายจีน
(4) เอกสารที่ได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานความร่วมมือฝ่ายจีน
(5) หลักฐานที่เกี่ยวกับ ชื่อ วัตถุประสงค์ สถานที่และระยะเวลา เป็นต้น ในการจัดกิจกรรมชั่วคราว

4.ควบคุมและแนะนำกิจกรรมทั่วไป
หน่วยงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแห่งเซี่ยงไฮ้มีหน้าที่ในการแนะนำ ควบคุมการดำเนินการของสำนักงานตัวแทนองค์กรเอกชนต่างชาติที่ดำเนินการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวิจัย การแลกเปลี่ยนความร่วมมือ รวมถึงงานบริการต่างๆในการดำเนินการ ให้บริการและอำนวยความสะดวกที่จำเป็น สร้างกลไกการสื่อสารที่เป็นมาตรฐาน เรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมในปีที่ผ่านมาและแผนการกิจกรรมในปีต่อไป เป็นต้น

5.วิธีการติดต่อ
เวลาทำงาน : จันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
เบอร์โทรติดต่อ : 021-23118185, 021-23118191
อีเมล์ : smta_gjc01@163.com
ที่อยู่สำนักงาน : หน่วยงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแห่งเซี่ยงไฮ้ ชั้น 9 เลขที่ 100 ถนนต้ากูลู่ เมืองเซี่ยงไฮ้เอกสารแนบ ฉบับที่ 1 : หนังสือจดทะเบียนสำนักงานตัวแทนองค์กรเอกชนต่างชาติ/หนังสือจดทะเบียนการจัดกิจกรรมชั่วคราว หน่วยงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแห่งเซี่ยงไฮ้

เอกสารแนบ ฉบับที่ 2 : แบบฟอร์มยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนของสำนักงานตัวแทนองค์กรเอกชนต่างชาติ

ให้ข้อความท่องเที่ยวมหานครเซี่ยงไฮ้อย่างเช่น สถานที่ท่องเที่ยว | โรงแรม | งานนิทิทรรศการ | ข้อมูลแนะนำท่องเที่ยว | กิจกรรมเทศกาลเป็นต้นเป็นเว็ปไซต์ทางการที่ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวและงานนิทิทรรศการของเซี่ยงไฮ้กับนักท่องเที่ยวและผู้จัดทัวร์หรืองานนิทิทรรศการ ผู้จัดนำเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและกิจกรรมต่างๆ