"ลมทะเล" ฤดูกาลแห่งศิลปะปี 2021 ได้ถูกปิดฉากลงอย่างงดงาม

2021-12-31

"ลมทะเล"" ฤดูกาลแห่งศิลปะ ที่ถูกจัดขึ้นโดยหน่วยงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแห่งเมืองเซี่ยงไฮ้ ได้สิ้นสุดลงแล้วอย่างสวยงามในวันที่ 31 ธ.ค.


ภายในระยะเวลา 2 เดือน หอศิลป์ทั่วเมืองทั้ง 96 แห่ง ได้ร่วมกันจัดนิทรรศกาลมากกว่า 140 ครั้ง ซึ่งเป็นนิทรรศการใหม่ 85 รายการ และเป็นนทรรศการเพื่อการเรียนรู้สาธารณะอีก 337 รายการ มีผู้เข้าชมเป็นจำนวนถึง 6.287 แสนคน จำนวนผู้เข้าชมเพิ่มขึ้นจากกิจกรรมในเดือน ม.ค.-ต.ค. ถึง 10 เท่า โดยในการจัดนิทรรศการมีจุดมุ่งหมายที่จะขยายอิทธิพลของพิพิธภัณฑ์ศิลปะสู่พื้นที่ต่างๆ เชื่อมโยงกับสังคม และผลักดันสู่สังคม ใช้ศิลปะในการหล่อหลอมความสุนทรีย์และส่งเสริมจิตวิญญาณของผู้คนในสังคม ; สร้างเนื้อหาทางศิลปะและวรรณกรรมขั้นสูง ส่งเสริมการพัฒนาพลังด้านความอ่อนโยนและวัฒนธรรมของเมือง"

ให้ข้อความท่องเที่ยวมหานครเซี่ยงไฮ้อย่างเช่น สถานที่ท่องเที่ยว | โรงแรม | งานนิทิทรรศการ | ข้อมูลแนะนำท่องเที่ยว | กิจกรรมเทศกาลเป็นต้นเป็นเว็ปไซต์ทางการที่ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวและงานนิทิทรรศการของเซี่ยงไฮ้กับนักท่องเที่ยวและผู้จัดทัวร์หรืองานนิทิทรรศการ ผู้จัดนำเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและกิจกรรมต่างๆ