Fosun Foundation

ที่อยู่:เลขที่ 600 ถนนจงชานตงเอ้อร์ลู่ เขตหวงผู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีนข้อมูลโดยรวม

ข้อมูลเบื้องต้น

Fosun Foundation มีการนำเสนอเกี่ยวกับศิลปะร่วมสมัย เพื่อเชื่อมต่อศิลปะวัฒนธรรมของจีนและนานาชาติ ส่งเสริมความสนใจ เข้าใจและการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับศิลปะร่วมสมัยของโลก ในขณะเดียวกัน Fosun Foundation ก็ได้สนับสนุนและให้ความสนใจกับศิลปะท้องถิ่นของจีนอย่างต่อเนื่อง เป็นเวทีสำหรับจัดแสดงศิลปะร่วมสมัยของจีนที่มีความโดดเด่นพิเศษ

เบอร์โทรสถานที

+86-21-63055118

รหัสไปรษณีย์

200010

การคมนาคม

รถไฟฟ้าสาย 10 สถานียู่หยวน

เวลาเปิดให้บริการ

/

ให้ข้อความท่องเที่ยวมหานครเซี่ยงไฮ้อย่างเช่น สถานที่ท่องเที่ยว | โรงแรม | งานนิทิทรรศการ | ข้อมูลแนะนำท่องเที่ยว | กิจกรรมเทศกาลเป็นต้นเป็นเว็ปไซต์ทางการที่ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวและงานนิทิทรรศการของเซี่ยงไฮ้กับนักท่องเที่ยวและผู้จัดทัวร์หรืองานนิทิทรรศการ ผู้จัดนำเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและกิจกรรมต่างๆ