ภาพเผยแพร่

 • Enjoy hassle-free payment experience in the Chinese mainland
 • เซี่ยงไฮ้ทั้ง 4 ฤดูกาล
 • เซี่ยงไฮ้ของเรา
 • ภาพโปรโมทการคืนภาษีขาออกในเซี่ยงไฮ้
 • เซี่ยงไฮ้ที่เสมือนกับทะเล
 • การท่องเที่ยวพักผ่อนในเซี่ยงไฮ้
 • ภาพโปรโมทอาหารอร่อยในเซี่ยงไฮ้
 • ภาพโปรโมทการท่องเที่ยว
 • สารคดีการท่องเที่ยวในเซี่ยงไฮ้
 • นี่คือเซี่ยงไฮ้
 • เดินเล่นในเซี่ยงไฮ้
 • การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพในเซี่ยงไฮ้
 • เดินชมเมืองเซี่ยงไฮ้
 • ค้นพบเซี่ยงไฮ้ในรูปแบบใหม่ 1
 • ค้นพบเซี่ยงไฮ้ในรูปแบบใหม่ 2
 • แบ่งปันความสนุกในเซี่ยงไฮ้
 • ภาพของ งาน CIIE ครั้งที่ 4 "คำเชิญจากเซี่ยงไฮ้"
ให้ข้อความท่องเที่ยวมหานครเซี่ยงไฮ้อย่างเช่น สถานที่ท่องเที่ยว | โรงแรม | งานนิทิทรรศการ | ข้อมูลแนะนำท่องเที่ยว | กิจกรรมเทศกาลเป็นต้นเป็นเว็ปไซต์ทางการที่ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวและงานนิทิทรรศการของเซี่ยงไฮ้กับนักท่องเที่ยวและผู้จัดทัวร์หรืองานนิทิทรรศการ ผู้จัดนำเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและกิจกรรมต่างๆ