การประชุม

     
 
วันที่ 2-4 กรกฎาคม
งานประชุมสุดยอดผู้นำการค้าปลีกรูปแบบใหม่ ประเทศจีน
 
 
วันที่ 11-18 กรกฎาคม
งานประชุมวิชาการคณิตศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 14
 
 
วันที่ 14-16 กรกฎาคม
งานประชุมสุดยอดการพัฒนาอุตสาหกรรมรถยนต์พลังงานรูปแบบใหม่ระดับนานาชาติ เซี่ยงไฮ้
 
 
วันที่ 14-16 กรกฎาคม
งานประชุมเทคโนโลยีการจัดการความร้อนของรถยนต์พลังงานรูปแบบใหม่ ระดับนานาชาติ เซี่ยงไฮ้
 
 
วันที่ 14-16 กรกฎาคม
งานประชุมเทคโนโลยีรถยนต์และพลังงานไฮโดรเจนและเซลล์เชื้อเพลิง ระดับนานาชาติ เซี่ยงไฮ้ ครั้งที่ 3
 
 
วันที่ 22-24 กรกฎคม
งานประชุมผ้าไม่ถักไม่ทอระดับโลก ปี 2021
 
 
วันที่ 23-25 กรกฎาคม
ฟอรัมความร่วมมือทางธุรกิจและการออกแบบพื้นที่สำหรับเด็ก ระดับนานาชาติ เซี่ยงไฮ้ ปี 2021
 
 
วันที่ 23-25 กรกฎาคม
ฟอรัมความร่วมมือทางธุรกิจการและการศึกษาแก่พ่อแม่เกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดู ระดับนานาชาติ ประเทศจีน (เซี่ยงไฮ้) ครั้งที่ 2
 
 
     
 
วันที่ 5-7 สิงหาคม
งานประชุมสุดยอดดรีมแฟคทอรี่ ปี 2025
 
 
วันที่ 5-7 สิงหาคม
งานประชุมวิศวกรรมอากาศยาน AEC
 
 
วันที่ 6 สิงหาคม
งานประชุมส่งเสริมผู้เข้าร่วมงานนิทรรศการอุตสาหกรรมมาส์คหน้า ระดับนานาชาติ เซี่ยงไฮ้
 
 
วันที่ 20-22 สิงหาคม
งานสัมมนานวัตกรรมและการพัฒนาวิศวกรรมไฟฟ้า ปี 2021
 
 
วันที่ 20-22 สิงหาคม
งานประชุมระบบไฟฟ้าและพลังงานที่เป็นมิตรต่อสภาพแวดล้อม ปี 2021
 
 
วันที่ 20-22 สิงหาคม
งานแสดงสินค้าการท่องเที่ยวโลก เซี่ยงไฮ้ ครั้งที่ 17
 
 
วันที่ 25-27 สิงหาคม
งานประชุมอุตสาหกรรมโพรไบโอติกส์ ระดับนานาชาติ เซี่ยงไฮ้ ปี 2021
 
 
วันที่ 27-29 สิงหาคม
งานประชุมเครื่องมือวัดและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5
 
 
วันที่ 27-29 สิงหาคม
งานประชุมวิศวกรรมอัตโนมัติแห่งเอเซีย ครั้งที่ 3
 
 
วันที่ 31 สิงหาคม – วันที่ 2 กันยายน
ฟอรัมงานประชุมสุดยอดการจัดการพื้นที่และสำนักงานอัจฉริยะ ระดับนานาชาติ เซี่ยงไฮ้
 
 
วันที่ 31 สิงหาคม – วันที่ 2 กันยายน
งานประชุมสุดยอดที่จอดรถอัจฉริยะ เซี่ยงไฮ้ ปี 2021
 
 
 
     
 
วันที่ 13-14 กันยายน
งานประชุมประจำปีอุตสาหกรรมกาวและเทปกาว ประเทศจีน ครั้งที่ 23
 
 
วันที่ 15-17 กันยายน
งานสัมมนาเทคโนโลยีกาว ประเทศจีน ปี 2021
 
 
วันที่ 17-20 กันยายน
งานประชุมพลังงานและพลังงานทดแทน ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6
 
 
วันที่ 23-25 กันยายน
งานประชุมเทคโนโลยีการบินและระบบการสื่อสารและพลังงาน ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5
 
 
วันที่ 25-28 กันยายน
งานประชุมระบบพลังงานและอินเทอร์เน็ตและไฟฟ้าอัจฉริยะ ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3
 
 
ให้ข้อความท่องเที่ยวมหานครเซี่ยงไฮ้อย่างเช่น สถานที่ท่องเที่ยว | โรงแรม | งานนิทิทรรศการ | ข้อมูลแนะนำท่องเที่ยว | กิจกรรมเทศกาลเป็นต้นเป็นเว็ปไซต์ทางการที่ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวและงานนิทิทรรศการของเซี่ยงไฮ้กับนักท่องเที่ยวและผู้จัดทัวร์หรืองานนิทิทรรศการ ผู้จัดนำเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและกิจกรรมต่างๆ