ความรู้เกี่ยวกับประกันการเดินทาง

ประกันการเดินทางคืออะไร
ทำไมจะต้องซื้อประกันการเดินทาง
การประกันอุบัติเหตุการเดินทางรวมถึงอะไรบ้าง
จะซื้อประกันการเดินทางได้อย่างไร

หากต้องการซื้อประกันการเดินทาง จะต้องคำนึงถึงสิ่งใดบ้าง
จะเลือกประเภทประกันการเดินทางตามลักษณะการเดินทางที่แตกต่างกันได้อย่างไร
หากเกิดอุบัติเหตุขณะท่องเที่ยวบริเวณนอกเมือง ควรจะทำอย่างไร?

ประกันการเดินทางคืออะไร

ประกันการเดินทางหมายถึงนักท่องเที่ยวหรือผู้ประกอบการท่องเที่ยวได้จ่ายเบี้ยประกันตามสัญญาประกันการเดินทางให้แก่บริษัทประกันภัย ตามข้อกำหนดของสัญญาประกันการเดินทางบริษัทประกันจะต้องรับผิดชอบและชดเชยค่าสินไหมให้กับนักท่องเที่ยวหรือผู้ประกอบการท่องเที่ยวหากเกิดอุบัติเหตุที่ทำให้เกิดความเสียหายในระหว่างกิจกรรมการท่องเที่ยว หรืออุบัติเหตุจากการท่องเที่ยวที่ทำให้นักท่องเที่ยวเสียชีวิต บาดเจ็บหรือพิการ

ทำไมจะต้องซื้อประกันการเดินทาง

ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว มักจะมีความเสี่ยงที่ไม่คาดคิดอยู่เสมอ เพื่อป้องกันการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินจากอุบัติเหตุระหว่างการท่องเที่ยว การซื้อประกันการเดินทางจึงได้กลายเป็นวิธีในการป้องกันที่ดีที่สุด

การประกันอุบัติเหตุการเดินทางรวมถึงอะไรบ้าง

การประกันอุบัติเหตุการเดินทางรวมถึง :
● การชดเชยสินไหมจากการบาดเจ็บ พิการหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
● ชดเชยค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจริงจากอุบัติเหตุ
● ชดเชยค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่ผู้เอาประกันบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุทำให้ต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล และหากจำเป็นจะรวมถึงค่าเดินทางของญาติที่มาเฝ้าเยี่ยมอาการ ค่าที่พักและอาหาร
● ชดเชยในกรณีทรัพย์สินที่ติดตัวเกิดความเสียหายหรือหลักฐานการเดินทางเกิดความเสียหาย
● ชดเชยในกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยทำให้ต้องยกเลิกการเดินทาง
● ชดเชยในกรณีดินฟ้าอากาศแปรปรวน สายการบินจำหน่ายตั๋วเกิน เป็นต้น ทำให้เครื่องบินหรือเรือออกเดินทางล่าช้า
● ชดเชยความรับผิดส่วนบุคคลในกรณีเกิดอุบัติเหตุทำให้ร่างกายหรือสินทรัพย์ได้รับบาดเจ็บหรือเกิดความเสียหาย
● สัมภาระล่าช้า

จะซื้อประกันการเดินทางได้อย่างไร

นักท่องเที่ยวสามารถสอบถามหรือซื้อประกันการเดินทางได้ที่ตัวแทนการท่องเที่ยวขณะทำการซื้อแพ็กเกจการท่องเที่ยวจากตัวแทนจำหน่ายการท่องเที่ยว หรือซื้อผ่านเว็บไซต์บริษัทประกันภัย ศูนย์บริการลูกค้าเป็นต้น

หากต้องการซื้อประกันการเดินทาง จะต้องคำนึงถึงสิ่งใดบ้าง

หากต้องการซื้อประกันการเดินทาง จะต้องคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้ :

1.ควรเลือกประกันที่รวมถึงกรณีการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุในการท่องเที่ยว
ประกันการเดินทางแบ่งออกเป็นประกันความรับผิดของตัวแทนการท่องเที่ยวและการประกันอุบัติเหตุการเดินทาง การประกันความรับผิดนั้นมีไว้สำหรับตัวแทนการท่องเที่ยว บริษัทประกันจะเป็นผู้ชดเชยและรับผิดชอบในชีวิตและทรัพย์สินที่เสียหายแทนตัวแทนการท่องเที่ยวต่อนักท่องเที่ยวในกรณีเกิดอุบัติเหตุระหว่างการดำเนินการกิจกรรมการท่องเที่ยว ส่วนประกันอุบัติเหตุจากการเดินทาง ผู้ที่เอาประกันคือนักท่องเที่ยว หากผู้เอาประกันเกิดอุบัติเหตุทำให้ได้รับบาดเจ็บ พิการหรือเสียชีวิตและความเสียหายอื่นๆที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว บริษัทจะประกันจะต้องชำระเงินประกันสินไหมให้แก่ผู้เอาประกันหรือผู้รับผลประโยชน์
นักท่องเที่ยวจะต้องเลือกซื้อประเภทประกันการเดินทางที่เหมาะสมกับลักษณะการเดินทางของตนเอง

2.ในการกรอกรายละเอียดจะต้องกรอกข้อมูลที่เป็นความจริงเท่านั้น
เมื่อต้องกรอกข้อมูลบนเอกสารประกันภัย จะต้องกรอกรายละเอียดที่เป็นจริงและถูกต้อง เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาและความยุ่งยากในกรณีที่บริษัทประกันภัยปฏิเสธการชดเชยเนื่องจากข้อมูลไม่ถูกต้อง

3.ทำความเข้าใจอย่างชัดเจนกับเงื่อนไขกาปรระกันภัย
นักท่องเที่ยวจะต้องขอเอกสารหลักฐานสัญญาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องจากบริษัทประกันหรือตัวแทนประกัน ทำการอ่านเอกสารทั้งหมดด้วยตนเอง ทำความเข้าใจในส่วนของขอบเขตความรับผิดชอบ ภาระผูกพันตลอดจนเงื่อนไขการเรียกร้องอย่างแน่ชัด

4.การซื้อประกันยิ่งมากไม่ได้หมายถึงยิ่งดีเสมอไป
ในปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์การประกันภัยการเดินทางในท้องตลาดมีจำนวนและหลากหลายประเภท ระยะเวลาประกันภัย ความรับผิดและจำนวนเงินประกันภัยที่มีความแตกต่างกัน นักท่องเที่ยวควรเลือกประเภทและชนิดการประกันที่เหมาะกับลักษณะการเดินทางของตนเอง หากคุณเลือกทำประกันหลายประเภท ถึงแม้ว่าจะสามารถได้รับการคุ้มครองมากขึ้น แต่นักท่องเที่ยวจำเป็นจะต้องเข้าใจถึงขอบเขตของการคุ้มครอง เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการจ่ายเงินมากขึ้นแต่ขอบเขตการคุ้มครองได้เท่าเดิม

5.ให้ระมัดระวังกับกรณีที่ไม่มีการคุ้มครอง
การประกันการเดินทางไม่ได้ครอบคลุมความเสี่ยงในทุกๆด้าน โดยทั่วไปประกันการเดินทางจะมีระบุถึงกรณีที่ไม่คุ้มครอง เช่น เนื่องจากสงคราม ความขัดแย้งติดอาวุธ การนัดหยุดงาน โรคประจำตัวของผู้เอาประกัน และกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง เป็นต้น นักท่องเที่ยวจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าในระหว่างการเดินทางจะไม่เกิดเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการคุ้มครอง หากมีข้อสงสัย ให้สอบถามเพิ่มเติมกับบริษัทประกันหรือตัวแทนประกัน

จะเลือกประเภทประกันการเดินทางตามลักษณะการเดินทางที่แตกต่างกันได้อย่างไร

1.ท่องเที่ยวต่างประเทศ : แนะนำประกันที่รวมถึงความช่วยเหลือในการเดินทาง ซึ่งเพียงแค่คุณเกิดอันตรายในต่างประเทศ ให้ทำการติดต่อกับบริษัทกู้ภัยที่มีสัญญาความร่วมมือกับบริษัทประกัน บริษัทกู้ภัยจะเสนอบริการความช่วยเหลือแบบครบวงจรแก่คุณ ช่วยแก้ไขปัญหาความยุ่งยากที่เกิดจากกฎระเบียบในท้องถิ่นหรือปัญหาด้านภาษา หากคุณเลือกที่จะเดินทางไปยังประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างในยุโรปหรือสหรัฐอเมริกา เนื่องจากค่ารักษาพยาบาลในท้องถิ่นมีราคาที่สูง ดังนั้นคุณจะต้องทำการพิจารณาว่าแผนประกันการเดินทางของคุณเพียงพอต่อการคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลหรือไม่

2.ขับรถท่องที่ยวด้วยตนเอง : แนะนำให้ทำประกันทั้งบุคคลและยานพาหนะที่ใช้เดินทางร่วมกัน ก่อนออกเดินทางให้ซื้อประกันการโจรกรรมรถยนต์และการประกันภัยความรับผิดต่อการบาดเจ็บของผู้ขับขี่โดยสาร

3.การท่องเที่ยวแบบผจญภัย : ให้สังเกตว่าความเสี่ยงจากอุบัติเหตุของบุคคลโดยทั่วไปจะไม่รวมถึงกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง ด้วยเหตุนี้หากคุณต้องการเข้าร่วมกีฬาที่มีความเสี่ยงจะต้องหาประกันที่คุ้มครองในกรณีที่มีความเสี่ยงสูงด้วย

หากเกิดอุบัติเหตุขณะท่องเที่ยวบริเวณนอกเมือง ควรจะทำอย่างไร?

หากคุณประสบอุบัติเหตุขณะอยู่นอกเมือง ก่อนอื่นจะต้องมีสติและแจ้งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ รวมถึงตัวแทนท่องเที่ยว หน่วยงานกู้ภัย บริษัทประกัน เป็นต้น จะต้องเก็บรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น รวมถึง หลักฐานการคมนาคม หลักฐานอุบัติเหตุ (ที่ออกโดยสถานีตำรวจ) หลักฐานการตรวจร่างกาย ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล (ออกโดยโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล) หลักฐานการพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ เป็นต้น เพื่อมอบให้กับบริษัทประกันในการชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้น

นอกจากนี้ เมื่อออกเดินทางไปยังนอกเมือง จะต้องพกใบรับรองการประกันภัยของคุณมาพร้อมกับเบอร์โทรสายด่วนกู้ภัย เบอร์โทรสายด่วนบริษัทประกัน ควรเก็บบัตรประภัยและบัตรเครดิตไว้ในที่ที่ปลอดภัย

ให้ข้อความท่องเที่ยวมหานครเซี่ยงไฮ้อย่างเช่น สถานที่ท่องเที่ยว | โรงแรม | งานนิทิทรรศการ | ข้อมูลแนะนำท่องเที่ยว | กิจกรรมเทศกาลเป็นต้นเป็นเว็ปไซต์ทางการที่ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวและงานนิทิทรรศการของเซี่ยงไฮ้กับนักท่องเที่ยวและผู้จัดทัวร์หรืองานนิทิทรรศการ ผู้จัดนำเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและกิจกรรมต่างๆ