วีซ่าท่องเที่ยว

แนะนำวีซ่าจีนตลอดจนประเภทของวีซ่า
ผู้มีอำนาจในการออกวีซ่า
เอกสารหลักฐานในการยื่นคำร้อง
แนะนำวีซ่าท่องเที่ยว
ข้อควรรู้สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ต้องการยื่นคำร้องขอวีซ่าหน้าด่าน
นโยบายผ่านแดน 144 ชม.ยกเว้นวีซ่า
กลุ่มท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางโดยเรือท่องเที่ยวเข้าสู่ประเทศจีน ยกเว้นวีซ่า 15 วัน

แนะนำวีซ่าจีนตลอดจนประเภทของวีซ่า

วีซ่าเป็นใบอนุญาตประเภทหนึ่งที่ออกโดยรัฐบาลตามกฎหมายและข้อบังคับของประเทศ สำหรับให้คนต่างชาติในการยื่นขอผ่านแดน ออกหรือเข้าประเทศ

ตามกฎหมายระหว่างประเทศตลอดจนข้อปฏิบัติสากลระหว่างประเทศ รัฐอธิปไตยหนึ่งๆจะมีอำนาจในการตัดสินใจว่าจะอนุญาตให้ชาวต่างชาติเข้าหรือออก(เขตแดน)ประเทศของตน มีสิทธิ์ในการดำเนินการภายใต้ข้อกฎหมายขอประเทศนั้นๆในการออกวีซ่า ปฏิเสธการออกวีซ่าและการเพิกถอนวีซ่า

ตามข้อกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานด้านวีซ่าของจีนมีอำนาจในการกำหนดประเภทของวีซ่า จำนวนครั้ง ระยะเวลาที่ใช้งานและสิ้นสุดการใช้งาน มีอำนาจในการปฏิเสธการออกวีซ่าหรือเพิกถอนวีซ่าที่เคยออกไปแล้วของบุคคล

วีซ่าของจีนจะแบ่งออกเป็นวีซ่าประเภททูต วีซ่าประเภทอัธยาศัยไมตรี วีซ่าประเภทราชการและวีซ่าทั่วไป ซึ่งวีซ่าทั่วไปจะถูกแบ่งประเภทดังต่อไปนี้ :

ประเภทวีซ่า คุณสมบัติของผู้ยื่น
C เจ้าหน้าที่ทำงานการรถไฟ สายการบิน และลูกเรือ ที่มีหน้าที่ในการปฏิบัติงานระหว่างประเทศ บนเครื่องบิน บนเรือตลอดจนครอบครัวผู้ติดตามของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติการ รวมทั้ง พนักงานขับขี่ยานพาหนะที่ปฏิบัติหน้าที่ขนส่งบนถนนระหว่างประเทศ
D ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้สามารถตั้งถิ่นพำนักถาวรในประเทศจีน
F ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศจีนเพื่อแลกเปลี่ยน เยี่ยมเยือน ศึกษาในโครงการใดโครงการหนึ่ง
G ผู้ที่เดินทางผ่านแดนชั่วคราว
J1 ชาวต่างชาติที่มักจะพำนักในจีน (พำนักเกิน 180 วัน) ผู้สื่อข่าวต่างชาติของสำนักข่าวจีน
J2 นักข่าวต่างชาติที่เดินทางมาปฏิบัติงานในประเทศจีนในระยะสั้น (ไม่เกิน 180 วัน)
L ชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยว
M ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศเพื่อทำกิจกรรมทางการค้า
Q1 ต้องการอยู่ร่วมเป็นครอบครัวกับสมาชิกครอบครัวที่มีสถานะเป็นพลเมืองจีน (คู่สมรส บิดามารดา บุตร คู่สมรสของบุตร พี่น้อง ปู่ย่า ตายาย หลานตลอดจนบิดามารดาของคู่สมรส ) หรือสมาชิกครอบครัวที่ได้รับอนุมัติให้มีถิ่นพำนักถาวรในประเทศจีน ( คู่สมรส บิดามารดา บุตร คู่สมรสของบุตร พี่น้อง ปู่ย่า ตายาย หลานและบิดามารดาของคู่สมรส) ตลอดจน ผู้ที่ยื่นขอเข้าประเทศเนื่องจากเหตุผลหลายประการ เช่น การดูแลอุปถัมภ์ เป็นต้น
Q2 เข้าประเทศระยะสั้น (ไม่เกิน 180 วัน) เยี่ยมญาติชาวจีนที่เป็นพลเมืองจีนหรือเป็นชาวต่างชาติที่มีสถานภาพการพำนักถาวรในประเทศจีน
R บุคคลผู้มีความรู้ความสามารถจากต่างประเทศหรือผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นที่ต้องการของประเทศ
S1 เข้าประเทศในระยะยาว (เกิน 180 วัน) เพื่อเยี่ยมญาติที่ทำงานหรือเรียนหนังสือ เป็นต้น คู่สมรส บิดามารดา บุตรที่มีอายุไม่ถึง 18 ปี บิดามารดาของคู่สมรส ของชาวต่างชาติที่พำนักอาศัยอยู่ในจีน ตลอดจนผู้ที่ต้องการพำนักในประเทศจีนสำหรับเรื่องส่วนตัวอื่นๆ
S2 เข้าประเทศระยะสั้น (ไม่เกิน 180 วัน) เพื่อเยี่ยมญาติที่ทำงานหรือเรียนหนังสือ เป็นต้น สมาชิกครอบครัวของชาวต่างชาติที่พำนักอาศัยอยู่ในจีน (คู่สมรส , บิดามารดา , บุตร , คู่สมรสของบุตร พี่น้อง , ปู่ย่า , ตายาย ,หลานตลอดจนบิดามารดาของคู่สมรส) ตลอดจนผู้ที่ต้องการพำนักในประเทศจีนสำหรับเรื่องส่วนตัวอื่นๆ
X1 นักเรียนที่พำนักอยู่ในประเทศจีนระยะยาว (เกิน 180 วัน)
X2 นักเรียนที่พำนักที่อยู่ในประเทศจีนระยะสั้น (ไม่เกิน 180 วัน)
Z ผู้ที่ทำงานในประเทศจีน

ผู้มีอำนาจในการออกวีซ่า :

สถานทูต สถานกงสุลหรือหน่วยงานอื่นๆในต่างประเทศของจีนที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการออกวีซ่าให้กับคนต่างชาติ

เป็นไปตามข้อที่ 20 ของ 《กฎหมายการจัดการเกี่ยวกับการเข้าออกประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน》ที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติ โดยชาวต่างชาติสามารถทำการยื่นขอวีซ่าที่ด่านเข้าประเทศที่ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาล ให้ส่งคำร้องไปยังหน่วยงานจากกระทรวงความมั่นคงเพื่อดำเนินการเรื่องวีซ่า

เมื่อยื่นคำร้องขอวีซ่า คุณจะต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

1.เอกสารเบื้องต้นในการยื่นคำร้อง

(1) หนังสือเดินทาง : ต้องมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน จะต้องมีหน้าวีซ่าที่ว่างพร้อมสำเนาข้อมูลในหน้าที่มีภาพถ่าย 1 ฉบับ

(2) แบบฟอร์มการยื่นขอวีซ่าตลอดจนรูปถ่าย : แบบฟอร์มการยื่นขอวีซ่าสาธารณรัฐประชาชนจีน 1 ฉบับ ซึ่งจะต้องทำการติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย 1 ใบ โดยจะต้องเป็นเป็นรูปถ่ายปัจจุบัน หน้าตรง รูปสี ไม่สวมหมวก รูปถ่ายที่ใช้ในหนังสือเดินทาง

(3) หลักฐานการพำนักหรือที่อยู่ตามกฎหมาย (ใช้สำหรับผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าที่ไม่ได้อยู่ในประเทศของตนเอง) : หากคุณไม่ได้ยื่นขอวีซ่าในประเทศที่ตนเองถือสัญชาติอยู่ คุณจะต้องแสดงหลักฐานการพำนักอยู่อย่างถูกต้องตามกฎหมายที่ยังไม่หมดอายุ เช่น หลักฐานการพำนักอาศัย มีถิ่นฐาน เอกสารทำงาน เอกสารการเป็นนักเรียน เป็นต้น พร้อมกับวีซ่าต้นฉบับและสำเนา

(4) ผู้ที่เคยถือหนังสือเดินทางจีนหรือเคยมีวีซ่าจีน (สำหรับผู้ที่เคยถือสัญชาติ และภายหลังได้ย้ายเป็นสัญชาติอื่น) : หากคุณทำเรื่องยื่นขอวีซ่าจีนเป็นครั้งแรกคุณจะต้องแนบหนังสือจีนต้นฉบับตลอดจนสำเนาหนังสือเดินทางเล่มเดิมในหน้าที่มีรูปถ่าย ; หากคุณทำเรื่องยื่นขอวีซ่าจีนโดยที่เคยได้รับวีซ่าจีนมาก่อนและได้ทำการเปลี่ยนเล่มหนังสือเดินทางใหม่ จะต้องทำการแนบหนังสือเดินทางเล่มเดิมตลอดจนสำเนาหนังสือเดินทางเล่มเก่าในหน้าที่มีภาพถ่าย (หากชื่อสกุลบนหนังสือเดินทางเล่มใหม่และหนังสือเดินทางเล่มเก่าไม่ตรงกัน จะต้องแนบหลักฐานการเปลี่ยนชื่อสกุลไปด้วย)

2.เอกสารเพิ่มเติมในการยื่นคำร้อง

วีซ่า C
หนังสือรับรองที่ออกโดยบริษัทขนส่งต่างประเทศหรือหนังสือรับรองที่ออกโดยองค์กรที่เกี่ยวข้องจากประเทศจีน

วีซ่า D
หนังสือยืนยันสถานภาพการมีถิ่นพำนักอย่างถาวรของชาวต่างชาติที่ออกโดยกระทรวงความมั่นคงในประเทศจีน ทั้งต้นฉบับและสำเนา

ข้อควรระวัง :
หลังจากที่เข้าประเทศจีนมาแล้ว ภายในระยะเวลา 30 วัน จะต้อง ไปดำเนินการเพื่อเปลี่ยนเป็นใบอนุญาตพำนักอาศัย จากสำนักหน่วยงานทะเบียนท้องถิ่นตลอดจนหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับตรวจคนเข้าเมือง

วีซ่า F
องค์กรหรือหน่วยงานในประเทศจีนเป็นผู้ออกหนังสือเชื้อเชิญ โดยหนังสือเชื้อเชิญจะต้องมีรายละเอียดครอบคลุมดังนี้ ;

(1) ข้อมูลส่วนตัวของบุคคลที่ถูกเชื้อเชิญ : ชื่อ-สกุล เพศ และวันเกิด เป็นต้น

(2) ข้อมูลในประเทศจีนของบุคคลที่ถูกเชื้อเชิญ : สาเหตุที่มา วันที่เดินทางกลับ สถานที่ที่จะไป มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลหรือองค์การที่เชื้อเชิญอย่างไร ที่มาของเงินสนับสนุน เป็นต้น

(3) ข้อมูลขององค์กรหรือบุคคลที่เชื้อเชิญ : ชื่อขององค์กรหรือบุคคลที่ทำการเชื้อเชิญ เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ และตราประทับ ตัวแทนทางกฎหมายหรือลายเซ็นรับรองของผู้ที่ทำการเชื้อเชิญ เป็นต้น

วีซ่า G
บัตรโดยสาร (รถ,เรือ) ที่มีการระบุวันเดินทางและที่นั่งที่แน่ชัดของประเทศจุดหมายปลายทางหรือบริเวณที่จะไป

วีซ่า J1
หนังสือเชื้อเชิญที่ออกโดยกรมสารสนเทศกระทรวงการต่างประเทศของจีนตลอดจนหนังสือที่เป็นทางการจากสื่อที่สังกัดอยู่

ผู้ที่ยื่นคำร้องควรจะทำการติดต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของสถานทูตหรือสถานกงสุลจีนเสียก่อน เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้อง

ข้อควรระวัง :
หลังจากที่เข้าประเทศจีนมาแล้ว ภายในระยะเวลา 30 วัน จะต้อง ไปดำเนินการเพื่อเปลี่ยนเป็นใบอนุญาตพำนักอาศัย จากสำนักหน่วยงานทะเบียนท้องถิ่นตลอดจนหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับตรวจคนเข้าเมือง

วีซ่า J2
หนังสือเชื้อเชิญที่ออกโดยกรมสารสนเทศกระทรวงการต่างประเทศของจีนหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบอำนาจตลอดจนหนังสือที่เป็นทางการจากสื่อที่สังกัดอยู่

ผู้ที่ยื่นคำร้องควรจะทำการติดต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของสถานทูตหรือสถานกงสุลจีนเสียก่อน เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้อง

วีซ่า L
ตั๋วเครื่องบินไปกลับและเอกสารหลักฐานในการจองที่พัก หรือหนังสือเชื้อเชิญที่ออกโดยหน่วยงานหรือบุคคลในประเทศจีน เนื้อหาของหนังสือเชื้อเชิญจะต้องมีรายละเอียดครอบคลุมดังนี้ ;

(1) ข้อมูลส่วนตัวของบุคคลที่ถูกเชื้อเชิญ : ชื่อ-สกุล เพศ และวันเกิด เป็นต้น

(2) ข้อมูลการเดินทางของบุคคลที่ถูกเชื้อเชิญ : วันที่เดินทางกลับ สถานที่ที่จะไปท่องเที่ยว เป็นต้น

(3) ข้อมูลขององค์กรหรือบุคคลที่เชื้อเชิญ : ชื่อขององค์กรหรือบุคคลที่ทำการเชื้อเชิญ เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ และตราประทับ ตัวแทนทางกฎหมายหรือลายเซ็นรับรองของผู้ที่ทำการเชื้อเชิญ เป็นต้น

วีซ่า M
เอกสารกิจกรรมทางธุรกิจ จดหมายเชื้อเชิญการเข้าร่วมการประชุมหรืองานแสดงสินค้าที่ออกโดยคู่ค้าจากในประเทศจีน เป็นต้น ซึ่งเนื้อหาของหนังสือเชื้อเชิญจะต้องมีรายละเอียดครอบคลุมดังนี้ ;

1.ข้อมูลส่วนตัวของบุคคลที่ถูกเชื้อเชิญ : ชื่อ-สกุล เพศ และวันเกิด เป็นต้น

2.ข้อมูลในประเทศจีนของบุคคลที่ถูกเชื้อเชิญ : สาเหตุที่มา วันที่เดินทางกลับ สถานที่ที่จะไป มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลหรือองค์การที่เชื้อเชิญอย่างไร ที่มาของเงินสนับสนุน เป็นต้น

3.ข้อมูลขององค์กรหรือบุคคลที่เชื้อเชิญ : ชื่อขององค์กรหรือบุคคลที่ทำการเชื้อเชิญ เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ และตราประทับ ตัวแทนทางกฎหมายหรือลายเซ็นรับรองของผู้ที่ทำการเชื้อเชิญ เป็นต้น

วีซ่า Q1
ถ้าเป็นความต้องการในการอยู่ร่วมกันกับครอบครัว จะต้องยื่นหลักฐานดังนี้

(1) บุคคลที่มีสัญชาติจีนอาศัยอยู่ในประเทศจีนหรือชาวต่างชาติที่ได้รับอนุมัติให้มีถิ่นพำนักถาวรในประเทศจีนเป็นผู้ออกหนังสือเชื้อเชิญ ซึ่งเนื้อหาของหนังสือเชื้อเชิญจะต้องมีรายละเอียดครอบคลุมดังนี้ ;

1.ข้อมูลส่วนตัวของบุคคลที่ถูกเชื้อเชิญ : ชื่อ-สกุล เพศ และวันเกิด เป็นต้น

2.ข้อมูลในประเทศจีนของบุคคลที่ถูกเชื้อเชิญ : สาเหตุที่มา วันที่เดินทางมาถึง สถานที่พำนัก ระยะเวลาที่พำนักอาศัย มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลที่เชื้อเชิญอย่างไร ที่มาของเงินสนับสนุน เป็นต้น

3.ข้อมูลของบุคคลที่เชื้อเชิญ : ชื่อ-สกุลของผู้เชื้อเชิญ เบอร์โทรติดต่อ ที่อยู่ และลายเซ็นของผู้ทำการเชื้อเชิญ เป็นต้น

(2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนจีนของผู้ที่ทำการเชื้อเชิญหรือสำเนาหนังสือเดินทางและใบอนุญาตพำนักถาวรในจีนของชาวต่างชาติ

(3) หลักฐานแสดงสถานะความสัมพันธ์ของผู้ยื่นขอและผู้เชื้อเชิญ (คู่สมรส บิดามารดา บุตร คู่สมรสของบุตร พี่น้อง ปู่ย่า ตายาย หลานตลอดจนบิดามารดาของคู่สมรส) ทั้งที่เป็นต้นฉบับจริงและสำเนา (ทะเบียนสมรส สูติบัตร ใบรับรองสถานะความสัมพันธ์ทางครอบครัวที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ เป็นต้น)

ในกรณีการอุปถัมภ์ดูแล จะต้องยื่นหลักฐานดังนี้

(1) หนังสือหลักฐานการอุปถัมภ์ที่ออกโดยสถานทูต สถานกงสุลจีนในต่างประเทศ หรือสือหลักฐานการอุปถัมภ์ที่ได้รับการรับรองจากประเทศนั้นๆหรือประเทศจีน

(2) หนังสือเดินทางฉบับจริงและสำเนาของผู้อุปถัมภ์ตลอดจนหลักฐานความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับเด็กที่อุปถัมภ์ (ทะเบียนสมรส สูติบัตร ใบรับรองสถานะความสัมพันธ์ทางครอบครัวที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ เป็นต้น)

(3) หนังสือตอบรับยินยอมจากผู้ทำการอุปถัมภ์ตลอดจนสำเนาบัตรประชาชน

(4) บิดามารดาทั้งสองฝ่ายหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งของเด็กที่ถูกอุปถัมภ์ถือสัญชาติจีน จะต้องแนบต้นฉบับและสำเนาของหลักฐานที่อยู่ที่ต่างประเทศของบิดามารดาที่มีสัญชาติจีนในขณะที่เด็กเกิด

ข้อควรระวัง :
หลังจากที่เข้าประเทศจีนมาแล้ว ภายในระยะเวลา 30 วัน จะต้อง ไปดำเนินการเพื่อเปลี่ยนเป็นใบอนุญาตพำนักอาศัย จากสำนักหน่วยงานทะเบียนท้องถิ่นตลอดจนหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับตรวจคนเข้าเมือง

วีซ่า Q2
(1) บุคคลที่มีสัญชาติจีนอาศัยอยู่ในประเทศจีนหรือชาวต่างชาติที่ได้รับอนุมัติให้มีถิ่นพำนักถาวรในประเทศจีนเป็นผู้ออกหนังสือเชื้อเชิญ ซึ่งเนื้อหาของหนังสือเชื้อเชิญจะต้องมีรายละเอียดครอบคลุมดังนี้ ;

1.ข้อมูลส่วนตัวของบุคคลที่ถูกเชื้อเชิญ : ชื่อ-สกุล เพศ และวันเกิด เป็นต้น

2.ข้อมูลในประเทศจีนของบุคคลที่ถูกเชื้อเชิญ : สาเหตุที่มา วันที่เดินทางกลับ สถานที่จะไป มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลที่เชื้อเชิญอย่างไร ที่มาของเงินสนับสนุน เป็นต้น

3.ข้อมูลของบุคคลที่เชื้อเชิญ : ชื่อ-สกุลของผู้เชื้อเชิญ เบอร์โทรติดต่อ ที่อยู่ และลายเซ็นของผู้ทำการเชื้อเชิญ เป็นต้น

(2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนจีนของผู้ที่ทำการเชื้อเชิญหรือสำเนาหนังสือเดินทางและใบอนุญาตพำนักถาวรในจีนของชาวต่างชาติ

วีซ่า R
สอดคล้องกับเงื่อนไขและข้อกำหนดของหน่วยงานต่างๆของรัฐบาลจีน สำหรับการเชื้อเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถในระดับสูงจากต่างประเทศและเป็นผู้มีความสามารถเฉพาะด้านในสาขาที่ขาดแคลน โดยจะต้องแสดงหลักฐานประกอบที่สอดคล้องตามขั้นตอน

วีซ่า S1
จะต้องยื่นหลักฐานดังนี้
(1) หนังสือเชื้อเชิญที่ออกโดยชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในประเทศจีน ซึ่งเนื้อหาของหนังสือเชื้อเชิญจะต้องมีรายละเอียดครอบคลุมดังนี้ ;

1.ข้อมูลส่วนตัวของบุคคลที่ถูกเชื้อเชิญ : ชื่อ-สกุล เพศ และวันเกิด เป็นต้น

2.ข้อมูลในประเทศจีนของบุคคลที่ถูกเชื้อเชิญ : สาเหตุที่มา วันที่เดินทางมาถึงสถานที่พำนัก ระยะเวลาที่พำนักอาศัย มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลที่เชื้อเชิญอย่างไร ที่มาของเงินสนับสนุน เป็นต้น

3.ข้อมูลของบุคคลที่เชื้อเชิญ : ชื่อ-สกุลของผู้เชื้อเชิญ เบอร์โทรติดต่อ ที่อยู่ และลายเซ็นของผู้ทำการเชื้อเชิญ เป็นต้น

(2) สำเนาหนังสือเดินทางตลอดจนหลักฐานใบอนุญาตพำนักของผู้เชื้อเชิญ

(3) หลักฐานแสดงสถานะความสัมพันธ์ของผู้ยื่นขอและผู้เชื้อเชิญ (คู่สมรส บิดามารดา บุตรที่มีอายุไม่ถึง 18 ปี บิดามารดาของคู่สมรส) ทั้งที่เป็นต้นฉบับจริงและสำเนา (ทะเบียนสมรส สูติบัตร ใบรับรองสถานะความสัมพันธ์ทางครอบครัวที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ เป็นต้น)

ข้อควรระวัง :
หลังจากที่เข้าประเทศจีนมาแล้ว ภายในระยะเวลา 30 วัน จะต้อง ไปดำเนินการเพื่อเปลี่ยนเป็นใบอนุญาตพำนักอาศัย จากสำนักหน่วยงานทะเบียนท้องถิ่นตลอดจนหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับตรวจคนเข้าเมือง

วีซ่า S2
หากต้องการเยี่ยมญาติในระยะสั้น จะต้องยื่นเอกสารดังนี้

(1) สำเนาหนังสือเดินทางตลอดจนหลักฐานใบอนุญาตพำนักของผู้เชื้อเชิญ (ชาวต่างชาติที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นพำนักในประเทศจีน เนื่องจากทำงาน ศึกษา เป็นต้น)

1.ข้อมูลส่วนตัวของบุคคลที่ถูกเชื้อเชิญ : ชื่อ-สกุล เพศ และวันเกิด เป็นต้น

2.ข้อมูลในประเทศจีนของบุคคลที่ถูกเชื้อเชิญ : สาเหตุที่มา วันที่เดินทางกลับ สถานที่จะไป มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลที่เชื้อเชิญอย่างไร ที่มาของเงินสนับสนุน เป็นต้น

3.ข้อมูลของบุคคลที่เชื้อเชิญ : ชื่อ-สกุลของผู้เชื้อเชิญ เบอร์โทรติดต่อ ที่อยู่ และลายเซ็นของผู้ทำการเชื้อเชิญ เป็นต้น

หลักฐานแสดงสถานะความสัมพันธ์ของผู้ยื่นขอและผู้เชื้อเชิญ (คู่สมรส บิดามารดา บุตร คู่สมรสของบุตร พี่น้อง ปู่ย่า ตายาย หลานตลอดจนบิดามารดาของคู่สมรส) ทั้งที่เป็นต้นฉบับจริงและสำเนา (ทะเบียนสมรส สูติบัตร ใบรับรองสถานะความสัมพันธ์ทางครอบครัวที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ เป็นต้น)

หากเนื่องจากธุระส่วนบุคคล ต้องแสดงหลักฐานธุระส่วนตัวตามคำร้องขอของเจ้าหน้าที่กงสุล

วีซ่า X1
(1) หนังสือตอบรับต้นฉบับและสำเนาของสถานศึกษาในประเทศจีน

(2) ต้นฉบับและสำเนาของแบบฟอร์มยื่นขอวีซ่าของนักเรียนต่างชาติและใบ JW201 หรือ JW202

ข้อควรระวัง :
หลังจากที่เข้าประเทศจีนมาแล้ว ภายในระยะเวลา 30 วัน จะต้อง ไปดำเนินการเพื่อเปลี่ยนเป็นใบอนุญาตพำนักอาศัย จากสำนักหน่วยงานทะเบียนท้องถิ่นตลอดจนหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับตรวจคนเข้าเมือง

วีซ่า X2
หนังสือตอบรับต้นฉบับและสำเนาของสถานศึกษาในประเทศจีน

วีซ่า Z
จะต้องยื่นหลักฐานหนึ่งในรายการดังต่อไปนี้

(1) ใบอนุญาตจ้างงานชาวต่างชาติ , หนังสือเชื้อเชิญจากหน่วยงานที่มีอำนาจ หรือหนังสือยืนยันการเชื้อเชิญ ที่ออกโดยฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และประกันสังคม

"(2) ใบอนุญาตทำงานสำหรับผู้เชี่ยวชาญต่างชาติในประเทศจีน ตลอดจน หนังสือเชื้อเชิญจากหน่วยงานที่มีอำนาจหรือหนังสือยืนยันการเชื้อเชิญ ที่ออกโดย สำนักกิจการผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ"

(3) หลักฐานการจดทะเบียนของสำนักงานตัวแทน ตลอดจนหนังสือเชื้อเชิญจากหน่วยงานที่มีอำนาจหรือหนังสือยืนยันการเชื้อเชิญขององค์กรต่างประเทศ (ภูมิภาค) ที่ออกโดยสำนักอุตสาหกรรมและการพาณิชย์

(4) เอกสารการแสดงวรรณกรรมเชิงพาณิชย์ที่ออกโดยหน่วยงานทางวัฒนธรรมที่มีอำนาจ (สำหรับผู้ยื่นคำร้องเพื่อมาแสดงในประเทศจีนเท่านั้น) หรือหนังสือเชื้อเชิญของผู้มีอำนาจหนังสือยืนยันการเชื้อเชิญที่ออกโดยสำนักงานต่างประเทศของรัฐบาลระดับมณฑล (เขต เมือง)

"จดหมายเชิญสำหรับชาวต่างชาติที่มีส่วนร่วมในกิจการน้ำมันนอกชายฝั่งในสาธารณรัฐประชาชนจีน" ที่ออกโดย China National Offshore Oil Corporation

ข้อควรระวัง :
หลังจากที่เข้าประเทศจีนมาแล้ว ภายในระยะเวลา 30 วัน จะต้อง ไปดำเนินการเพื่อเปลี่ยนเป็นใบอนุญาตพำนักอาศัย จากสำนักหน่วยงานทะเบียนท้องถิ่นตลอดจนหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับตรวจคนเข้าเมือง

3.หมายเหตุ

(1) หนังสือเชื้อเชิญสามารถเป็นเอกสารแฟกซ์ สำเนาหรือปรินท์ออกมาได้ แต่เจ้าหน้าที่สถานกงสุลสามารถร้องขอให้ผู้ยื่นคำร้องแสดงต้นฉบับจริงได้

(2) หากเป็นเหตุจำเป็น เจ้าหน้าที่สถานกงสุลสามารถร้องขอให้ผู้ยื่นคำร้องแนบเอกสารหรือหลักฐานอื่นๆเพิ่มเติมหรือให้ผู้ยื่นคำร้องเข้ารับการสัมภาษณ์

(3) เจ้าหน้าที่สถานกงสุลมีอำนาจในการตัดสินในการออกหรือปฏิเสธการออกวีซ่าให้แก่ผู้ยื่นคำร้อง ตลอดจนระยะเวลาของวีซ่า ระยะเวลาในการเข้าประเทศและจำนวนครั้งในการเข้าออก ตามสถานการณ์

(4) หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสอบถามได้ที่เว็บไซต์สถานทูต สถานกงสุลจีนในต่างประเทศ

แนะนำวีซ่าท่องเที่ยว

วีซ่าท่องเที่ยวเป็นวีซ่าประเภทหนึ่ง มีบางประเทศได้ทำการออก "tourist visa" มาเฉพาะสำหรับนักท่องเที่ยว จุดสำคัญของวีซ่าท่องเที่ยวก็คือมีระยะเวลาที่ไม่นาน โดยทั่วไป จะเป็น 30 วัน หรือมากที่สุด คือ 90 วัน และมักจะไม่สามารถทำการยืดระยะเวลาออกไปได้ ผู้ที่ถือวีซ่าท่องเที่ยวจะไม่สามารถทำงานหรือทำกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวได้ วีซ่าแบบกลุ่มทัวร์จัดเป็นประเภทหนึ่งในวีซ่าท่องเที่ยว สิ่งที่แตกต่างคือตัววีซ่าจะไม่อยู่บนหนังสือเดินทาง นักท่องเที่ยวจะต้องออกเดินทางไปพร้อมกับกลุ่มทัวร์ เพื่อเข้าประเทศ

ประเทศจีนได้ออกวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวเป็น 2 ประเภท คือ วีซ่าเยี่ยมญาติ และวีซ่าท่องเที่ยว และเพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์ประเทศจีนยังได้มีการออกวีซ่าเป็นประเภทกลุ่มทัวร์อีกด้วย

วันที่ 15 พ.ย. ปี 2000 รัฐบาลจีนได้กำหนดให้ผู้ถือหนังสือเดินทางทั่วไป และพลเมืองของปะเทศที่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกับจีน สามารถเดินทางไปท่องเที่ยวที่ฮ่องกง มาเก๊า ได้ และหากเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในฮ่องกงและมาเก๊าจะสมารถจัดกลุ่มทัวร์เข้ามาท่องเที่ยวในเมืองกว่างโจว เซินเจิ้น จูไห่ และซัวเถาได้โดยไม่ต้องใช้วีซ่าเป็นเวลา 6 วัน

ข้อควรรู้สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ต้องการยื่นคำร้องขอวีซ่าหน้าด่าน

1.การยื่นคำร้องขอวีซ่าหน้าด่าน

มีความจำเป็นต้องเข้าประเทศอย่างเร่งด่วนด้วยเหตุผลทางมนุษยธรรม ได้รับเชิญให้เข้ามาประชุมธุรกิจการค้าอย่างเร่งด่วน กู้ภัยทางวิศวกรรมหรือความต้องการในการผ่านแดนเร่งด่วนอื่นๆและหลักฐานความเห็นชอบจากเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจให้ชาวต่างชาติดำเนินการยื่นคำร้องขอวีซ่าที่หน้าด่าน ตัวแทนการท่องเที่ยวจัดกลุ่มทัวร์ตาม ข้อบังคับของประเทศเพื่อเข้าสู่ภายในประเทศ สามารถยื่นคำร้องต่อหน่วยงานหน้าด่านที่ได้รับมอบอำนาจจากกระทรวงความมั่นคงเพื่อจัดทำวีซ่าหน้าด่าน (วีซ่าพอร์ต)

2.ขั้นตอนการยื่นขอวีซ่าหน้าด่าน (วีซ่าพอร์ต)

(1) ยื่นขอวีซ่าหน้าด่านแบบบุคคล เมื่อบุคคลผู้เป็นเจ้าของหนังสือเดินทางเดินทางถึงหน้าด่านตรวจคนเข้าเมือง ให้ยื่นคำร้องเพื่อขอวีซ่าหน้าด่านจากหน่วยงานที่ดำเนินการเกี่ยวกับวีซ่า หากต้องการยื่นคำร้องขอวีซ่าหน้าด่านแบบกลุ่มทัวร์ ตัวแทนด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับเชิญจากองค์กรจะต้องเป็นผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าหน้าด่านจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(2) องค์กร (บุคคล) ที่ยื่นคำร้อง สามารถเป็นตัวแทนยื่นคำร้องต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่หน้าด่านตรวจคนเขาเมืองล่วงหน้าก่อนที่ชาวต่างชาติจะเดินทางมาถึงหน้าด่านได้ หากเป็นตัวแทนยื่นคำร้องแทนชาวต่างชาติต่อหน่วยงานหรือองค์กรที่ไม่ใช้หน่วยงานที่ได้รับมอบอำนาจ จะสามารถยื่นคำร้องผ่านตัวแทนหน่วยงานความปลอดภัยในการตรวจคนเข้าเมืองที่สูงกว่าระดับท้องถิ่นขึ้นไปได้

3.เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการื่นคำร้องขอวีซ่าหน้าด่าน

ชาวต่างชาติที่ต้องการยื่นขอวีซ่าหน้าด่าน จะต้องเข้ารับการสัมภาษณ์จากเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะสอบถามไปยังองค์กร (บุคคล) ที่ออกคำเชิญ และขอความร่วมมือไปยังองค์กร (บุคคล) ที่เกี่ยวข้อง

ผู้ที่ยื่นคำร้องจะต้องยื่นเอกสารหนังสือเดินทางหรือเอกสารเดินทางระหว่างประเทศอื่นๆ กรอกข้อมูลและรายละเอียดของชาวต่างชาติในใบคำร้องขอวีซ่าหน้าด่าน แนบภาพถ่ายที่เป็นไปตามข้อกำหนดของผู้ยื่นคำร้อง หลักฐานจากผู้มีอำนาจหรือองค์กร (บุคคล) ที่เชื้อเชิญ และเอกสารชี้แจ้งเกี่ยวกับสาเหตุเร่งด่วนในการเข้าประเทศ หลักฐานต่างๆหรือหนังสือเชิ้อเชิญจากตัวแทนการท่องเที่ยว
หน่วยงาน (บุคคล) ที่เชื้อเชิญเป็นตัวแทนในการยื่นขอวีซ่าหน้าด่านให้กับชาวต่างชาติ จะต้องยื่นสำเนาหนังสือเดินทางของชาวต่างชาติหรือเอกสารเดินทางระหว่างประเทศอื่นๆตลอดจนเอกสารหลักฐานประกอบที่เกี่ยวกับความจำเป็นเร่งด่วน

(1) ยื่นคำร้องขอวีซ่า C จะต้องแนบหลักฐานรายละเอียดสาเหตุความเร่งด่วนที่ออกโดยบริษัทการบินพลเรือน บริษัทการทางรถไฟ บริษัททางหลวงและบริษัทท่าเรือ เป็นต้น ไปยังหน่วยงานผู้มีอำนาจของรัฐบาลประชาชนในระดับตำบลขึ้นไป

(2) ยื่นคำร้องขอวีซ่า F จะต้องยื่นหลักฐานการเห็นชอบจากเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจที่ยินยอมให้ดำเนินการยื่นเรื่องขอวีซ่าที่หน้าด้านตรวจคนเข้าเมืองได้

(3) ยื่นคำร้องขอวีซ่า L วีซ่าแบบกลุ่มควรจะมีจำนวนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป (รวม 2 คน) ยื่นหนังสือเชื้อเชิญ รายชื่อสมาชิกในกลุ่มตลอดแผนการต้อนรับการเดินทางที่ออกโดยตัวแทนการท่องเที่ยวที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไข

(4) ยื่นคำร้องขอวีซ่า M จะต้องยื่นหลักฐานรายละเอียดสาเหตุความเร่งด่วนจากหน่วยงานที่มีอำนาจหรือหน่วยงานที่ได้ยื่นเรื่องต่อผู้มีอำนาจเกี่ยวกับวีซ่าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองแล้ว สำหรับหน่วยงานที่เชื้อเชิญอื่นๆ จะต้องยื่นแผนต้อนรับการเดินทางของกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้อง แจ้งรายละเอียดสามารถในการออกหนังสือเชื้อเชิญฉุกเฉินตลอดจนหลักฐานการจดทะเบียนแก่ผู้รับผิดชอบในการตรวจคนเข้าเมือง

(5) ยื่นคำร้องขอวีซ่า Q2 ยื่นหลักฐานสถานะความสัมพันธ์ สาเหตุความเร่งด่วนของพลเมืองผู้ถือสัญชาติจีนหรือชาวต่างชาติที่ได้รับอนญาตให้มีถิ่นพำนักถาวรในจีน ตลอดจนหลักฐานประจำตัวของผู้เชื้อเชิญ

(6) ยื่นคำร้องขอวีซ่า R ตามข้อกำหนดจะต้องยื่นหลักฐานที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้องกับบุคคลผู้มีความสามารถ และหลักฐานรายละเอียดสาเหตุของความเร่งด่วน

(7) ยื่นคำร้องขอวีซ่า S2 ผู้ที่ต้องการมาเยี่ยมญาติจะต้องยื่นหลักฐานสถานะความสัมพันธ์กับชาวต่างชาติที่พำนักในจีนและรายละเอียดสาเหตุความเร่งด่วนตลอดจนหนังสือเดินทางของผู้เชื้อเชิญและหลักฐานการพำนักอาศัยในจีน สำหรับผู้ที่เข้ามาด้วยเรื่องส่วนตัว จะต้องแจ้งรายละเอียดสาเหตุของความเร่งด่วนหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องในทางมนุษยธรรม

ครอบครับ รวมถึง คู่สมรส บิดามารดา บิดามารดาคู่สมรส บุตร พี่น้อง ปู่ย่า ตายาย หลาน คู่สมรสของบุตร

หลักฐานประจำตัวของประชากรในประเทศจีนคือทะเบียนบ้านหรือบัตรประชาชน หลักฐานประจำตัวของชาวจีนโพ้นทะเลคือหนังสือเดินทางจีนหรือหลักฐานการตั้งถิ่นฐานในต่างประเทศ หลักฐานประจำตัวของพลเมืองชาวฮ่องกงและมาเก๊าคือหนังสือผ่านทางระหว่างแผ่นดินใหญ่ของพลเมืองชาวฮ่องกงและมาเก๊า หลักฐานประจำตัวของพลเมืองชาวไต้หวันคือหนังสือผ่านทางระหว่างแผ่นดินใหญ่ หลักฐานประจำตัวของชาวต่างชาติคือหลักฐานถิ่นพำนักอาศัยถาวรในจีนของชาวต่างชาติ ชาวจีนโพ้นทะเลและพลเมืองฮ่องกงมาเก๊าจะต้องยื่นหลักฐานถิ่นพำนักที่แท้จริงที่มากกว่า 6 เดือนขึ้นไป

4.ข้อควรระวังอื่นๆ

(1) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับวีซ่าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองเมื่อได้รับหนังสือเชื้อเชิญจากองค์กร (บุคคล) เมื่อผ่านการอนุมัติตามข้อกำหนดของกฎระเบียบแล้ว องค์กร (บุคคล) ที่ทำการเชื้อเชิญจะได้รับแบบฟอร์มยอมรับการขอวีซ่าของชาวต่างชาตที่ออกโดยหน่วยงานผู้ออกวีซ่า เมื่อผู้ยื่นคำร้องมาถึงที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองจะใช้แบบฟอร์มดังกล่าวในการยื่นขอวีซ่า

(2) เมื่อหน่วยงานเกี่ยวกับการออกวีซ่าที่ด่านเห็นว่ามีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไข จะทำการออกวีซ่าที่สามารถเข้าประเทศได้ 1 ครั้งระยะเวลาไม่เกิน 5 วันให้กับผู้ยื่นคำร้อง โดยจะอยู่ในประเทศได้ไม่เกิน 30 วันตามประเภทของวีซ่า สำหรับวีซ่ากลุ่มทัวร์จะสามารถเข้าได้ 1 ครั้ง ไม่เกิน 15 วัน อยู่ในประเทศได้ไม่เกิน 30 วัน ตามลักษณะของวีซ่าท่องเที่ยวแบบกลุ่ม หากชาวต่างชาติถูกจัดอยู่ในข้อที่ 21 ของกฏหมายการเข้าออกประเทศ จะไม่อนุญาตให้ทำการออกวีซ่าให้

(3) ชาวต่างชาติที่ถือวีซ่าหน้าด่าน (วีซ่าพอร์ต) จะต้องเดินทางเข้าประเทศจากด่านตรวจคนเข้าเมืองที่ยื่นขอวีซ่า หากเป็นวีซ่าท่องเที่ยวแบบกลุ่มจะสามารถเดินทางเข้าประเทศจากด่านตรวจคนเข้าเมืองที่เปิดให้บริการ ภายใต้สภาวะพิเศษ ชาวต่างชาติจะต้องพำนักอยู่ในเมืองหรือบริเวณที่กำหนดตามเงื่อนไขเท่านั้นและจะต้องเดินทางออกจากประเทศที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่ทำเรื่องยื่นขอวีซ่าเข้ามา

(4) เจ้าหน้าที่ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองเซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า เซี่ยะเหมินจะสามารถออกวีซ่าท่องเที่ยวเขตพิเศษที่มีระยะเวลาการอยู่อาศัย 3 หรือ 5 วันได้ นักท่องเที่ยวที่ถือวีซ่าประเภทนี้จะไม่สามารถเดินทางออกจากเมืองหรือบริเวณที่กำหนดตามเงื่อนไขของด่านได้

(5) ชาวต่างชาติที่ยื่นขอวีซ่าหน้าด่าน จะต้องชำระค่าเงินธรรมตามกฎระเบียบและข้อบังคับแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการเรื่องวีซ่าที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเข้าออกประเทศของชาวต่างชาติ สามารถตรวจสอบเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์รัฐบาลจีน
http://www.gov.cn/fuwu/waiguoren/churujing/index.htm

นโยบายผ่านแดน 144 ชม.ยกเว้นวีซ่า

"ผ่านแดนยกเว้นวีซ่า"คือ นโยบายต่อชาวต่างชาติที่เดินทางผ่านจากประเทศหนึ่งไปยังประเทศที่สาม ตามกฎหมายหรือกฎระเบียบของประเทศที่เดินทางผ่าน โดยไม่ต้องทำการยื่นขอวีซ่าประเทศทางผ่าน และสามารถอยู่ในประเทศทางผ่านได้ในระยะเวลาสั้นๆ

นับจากวันที่ 30 ม.ค.ปี 2016 ด่านตรวจคนเข้าเมืองเซี่ยงไฮ้ จะมีนโยบาย144 ชม.ยกเว้นวีซ่าแก่พลเมือง 53 ประเทศ คือ ออสเตรีย, เบลเยียม, สาธารณรัฐเช็ก, เดนมาร์ก, เอสโตเนีย, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, เยอรมนี, กรีซ, ฮังการี, ไอซ์แลนด์, อิตาลี, ลัตเวีย, ลิทัวเนีย, ลักเซมเบิร์ก, มอลตา, เนเธอร์แลนด์, โปแลนด์, โปรตุเกส, สโลวาเกีย, สโลวีเนีย, สเปน, สวีเดน สหราชอาณาจักร, ไอร์แลนด์, ไซปรัส, บัลแกเรีย, โรมาเนีย, ยูเครน, เซอร์เบีย, โครเอเชีย, บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา, มอนเตเนโกร, มาซิโดเนีย, แอลเบเนีย, โมนาโก, เบลารุส, สหรัฐอเมริกา, บราซิล, เม็กซิโก, อาร์เจนตินา, ชิลี, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์, เกาหลีใต้, ญี่ปุ่น, สิงคโปร์ , บรูไน, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และกาตาร์

ซึ่งพลเมืองทั้ง 53 ประเทศข้างต้น จะใช้เพียงหลักฐานการเดินทางระหว่างประเทศ หลักฐานการเดินทางไปสู่ประเทศปลายทาง (โซน) ที่ยังไม่หมดอายุ บัตรโดยสารหรือหลักฐานที่มีวันที่และที่นั่งที่จะเดินทางไปยังประเทศที่ 3 (โซน) ที่จะออกจากด่านตรวจคนเข้าเมืองในเซี่ยงไฮ้ (สนามบินนานาชาติผู่ตงหรือหงเฉียว) ภายใน 144 ชม. จะสามารถอยู่ในเขตเมืองเซี่ยงไฮ้ได้ไม่เกิน 144 ชม.แบบยกเว้นวีซ่า

ราละเอียดเพิ่มเติมก กรุณาติดต่อด่านตรวจคนเข้าเมืองเซี่ยงไฮ้

เบอร์โทรสอบถาม:021-51105100

กลุ่มท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางโดยเรือท่องเที่ยวเข้าสู่ประเทศจีน ยกเว้นวีซ่า 15 วัน

นับตั้งแต่วันที่ 1 ต.คงปี 2016 เป็นต้นมา ด่านตรวจคนเข้าเมืองเซี่ยงไฮ้ได้ดำเนินนโยบาย "กลุ่มท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางโดยเรือท่องเที่ยวเข้าสู่ประเทศจีน ยกเว้นวีซ่า 15 วัน"

กลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติ (นับตั้งแต่ 2 คนเป็นต้นไป) สามารถลงทะเบียนผ่านกลุ่มตัวแทนการท่องเที่ยวที่ถูกต้องตามกฎหมาย ต้อนรับและรับผิดชอบวางแผนการเดินทางด้วยเรือท่องเที่ยวสู่ท่าเรือเซี่ยงไฮ้แบบยกเว้นวีซ่า เวลาในการพำนักในจีนไม่เกิน 15 วัน (นับจากวันที่ผ่านแดน) การจำกัดขอบเขตกิจกรรมอื่นๆจะจำกัดที่บริเวณเมืองชายฝั่งและปักกิ่ง เมืองท่าชายฝั่งได้แก่ เมืองเซี่ยงไฮ้ มณฑลเหลียวหนิง มณฑลเหอเป่ย เมืองเทียนจิน มณฑลชานตง มณฑลเจียงซู มณฑลเจ้อเจียง มณฑลฝูเจี้ยน มณฑลกว่างตง เขตปกครองตนเองพิเศษชนชาติจ้วงกว่างซี มณฑลไห่หนาน

ผู้ที่เดินทางเป็นกลุ่มมาท่องเที่ยวพร้อมกับเรือท่องเที่ยวจะต้องมีเอกสารการเดินทางระหว่างประเทศที่ยังไม่หมดอายุ จะสามารถดำเนินการผ่านแดนทั้งกลุ่มแบบยกเว้นวีซ่าได้ที่ท่าเรือโดยสารระหว่างประเทศเซี่ยงไฮ้ ด่านท่าเรือสำราญระหว่างประเทศอู๋ซงโข่ว หลังจากข้ามแดนแล้ว นักท่องเที่ยวต่างชาติจะสามารถพำนักอาศัยในจีนได้ไม่เกิน 15 วัน และจะต้องเดินทางไปพร้อมกับเรือท่องเที่ยวที่มุ่งหน้าไปยังท่าเรือเมืองต่างๆในจีน นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นฝั่งชมวิว เที่ยวชมเมืองเมื่อยามเรือโดยสารจอดฝั่ง จนกระทั่งจบการเดินทางออกจากประเทศจีน

ให้ข้อความท่องเที่ยวมหานครเซี่ยงไฮ้อย่างเช่น สถานที่ท่องเที่ยว | โรงแรม | งานนิทิทรรศการ | ข้อมูลแนะนำท่องเที่ยว | กิจกรรมเทศกาลเป็นต้นเป็นเว็ปไซต์ทางการที่ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวและงานนิทิทรรศการของเซี่ยงไฮ้กับนักท่องเที่ยวและผู้จัดทัวร์หรืองานนิทิทรรศการ ผู้จัดนำเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและกิจกรรมต่างๆ